Sprawozdania finansowe

Powiązane warunki: Raport roczny; Audyty zewnętrzne; Bilanse; rachunki przepływów pieniężnych; Oświadczenia o dochodach...

Zdyskontowany przepływ środków pieniężnych

Analiza zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) to technika określania wartości firmy dzisiaj w świetle jej zysków pieniężnych w przyszłości. Jest rutynowo używany przez osoby kupujące firmę. Opiera się na przepływach pieniężnych, ponieważ przyszłe przepływy środków pieniężnych z działalności będą sumowane. Nazywa się...

Cykl konwersji gotówki

Cykl konwersji gotówki (CCC) jest kluczowym miernikiem płynności małych firm. Cykl konwersji gotówki to liczba dni między zapłaceniem za surowce lub towary do odsprzedaży a otrzymaniem gotówki ze sprzedaży towarów wykonanych z tego surowca lub zakupionych w celu odsprzedaży. ...

Marża zysku

Powiązane warunki:Wskaźniki finansowe...

Budżet reklamowy

Porady dotyczące budżetowania i negocjacji oraz narzędzia promocyjne do reklamy.